Een interieur waarin iedereen zich thuis voelt, dat wil jij toch ook?

Ik bezorg je als SFEERMAKER zo'n authentiek interieur,  jou op het lijf geschreven.

 

 Algemene voorwaarden

People for Planet

Logger 17

1186 RM 

Hierna te noemen PfP

Artikel 1

Definities

  


  


In onze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

PfP: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever de wederpartij van PfP:.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2

Algemeen


1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/offerte/ overeenkomst tussen PfP en een opdrachtgever waarop PfP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover er van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Deze voorwaarden  zijn eveneens van toepassing op alle voortbouwende volgende overeenkomsten en rechtsverhoudingen met PfP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk  schriftelijk zijn overeengekomen.


4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-  of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PfP en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige  c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 1)).


Artikel 3

Aanbiedingen, offertes,aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst


1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.


2. De door PfP gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij anders aangegeven. PfP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd tenzij anders aangegeven.


3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PfP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij PfP anders aangeeft.


5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PfP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 2).


7. PfP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst


1. PfP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft PfP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PfP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan PfP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PfP zijn verstrekt heeft PfP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


4. PfP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien PfP is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PfP kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd kan PfP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


6. Opdrachtgever vrijwaart PfP voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. (zie ook Artikelsgewijze toelichting 3).


Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. PfP zal daarvan zo veel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed PfP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben zal PfP de opdrachtgever hierover te voren inlichten.


4. Indien een vast honorarium  is overeengekomen zal PfP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


5. In afwijking van lid zal PfP geen meerkosten in rekening kunnen brengen in dien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PfP kunnen worden toegerekend. ( zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 3).


Artikel 6

Contractsduur uitvoeringstermijn


1.De overeenkomst tussen PfP en een opdrachtgever wordt aan gegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


2. Is binnen de looptijd van de overkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever PfP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PfP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


3.Overschrijding van de termijn verplicht PfP niet tot enige schadevergoeding. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 3).


Artikel 7

Honorarium


1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waar in een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. 5 en 6 t/m van dit Artikel. Indien geen vast honorarium  wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 11 van dit Artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.


3. Indien geen vast honorarium  wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PfP, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.


5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek, in beginsel maandelijks,  in rekening worden gebracht.


6. Indien PfP met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief  overeenkomt is PfP niettemin gerechtigd kosten door te berekenen indien PfP kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering  de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.


7. Bovendien mag PfP het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen en dat wel verwachte hoeveelheid werk in zo danige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan PfP dat in redelijkheid niet van PfP mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.


8. PfP zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. PfP zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.


Artikel 8

Betaling


1.Betaling dient per bank te geschieden op een door PfP aan te geven bankrekeningnummer. Bij aanvaarding van de opdracht worden de materiaalkosten in rekening gebracht. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling geplaatst.


2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de afgesproken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke (handels-) rente. De rente over het opeisbare bedrag  zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


3. PfP heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken  in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PfP kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. PfP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door PfP geleverde zaken daar onder eventueel mede begrepen schetsen, tekeningen en enz. blijven eigendom van PfP totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met PfP gesloten overkomsten is nagekomen.


2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen  of doen gelden is opdrachtgever verplicht PfP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


4. Voor het geval dat PfP zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen  en geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PfP of door deze aan te wijzen derden om  al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PfP zich bevinden die zaken mede terug te nemen.


Artikel 10

Incassokosten


1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever in ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incasso kosten verschuldigd. De incasso kosten worden berekend overeenkomstig het Tarief Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.


2. Indien PfP hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 6).


Artikel 11

Onderzoek reclames


1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dien en door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PfP. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat PfP in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is zal PfP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


3. Indien het alsnog verrichten van de overgekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 15. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 7).


Artikel 12

Opzegging


1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.


2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft PfP recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies/bezettings-verlies tenzij  er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan PfP zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.


3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PfP, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PfP extra kosten met zich meebrengt worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 8).


Artikel 13

Opschorting en ontbinding


1. PfP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

Opdrachtgever de verplichting en uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst PfP ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval  er goede grond bestaat te vrezen  dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij  het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


2. Voorts is PfP bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakoming niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PfP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


4 Indien PfP de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. PfP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 9).


Artikel 14

Teruggave ter beschikking gestelde zaken


1. Indien PfP aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat vrij van gebreken volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


2. Indien opdrachtgever om welke reden ook na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft PfP het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten waaronder de kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 15

Aansprakelijkheid


1. Indien PfP aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


2. Indien PfP aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van PfP in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.


3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PfP aan de overeenkomst te laten verantwoorden tenzij deze niet aan PfP toegerekend kunnen worden.; – redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


4. PfP is nimmer aansprakelijk  voor indirecte schade daaronder begrepen als gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PfP of zijn ondergeschikten. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 10).


Artikel 16

Risico overgang


1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 11).


Artikel 18

Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop PfP geen invloed kan uitoefenen doch waardoor PfP niet is staat is de verplichtingen na te komen.


3. PfP heeft ook het recht  zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert intreedt nadat PfP zijn verplichting had moeten nakomen.


4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


5. Voor zoveel PfP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk  zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen na het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is PfP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 12).


Artikel 19

Monstermodellen


1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.


2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmeting en aanduiding  en eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn zonder dat het te leveren product daaraan behoeft  te beantwoorden.


Artikel 20

Geschillen


1. De rechter in de vestigingsplaats van PfP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PfP recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 13).


Artikel 21

Toepasselijk recht


1. Op elke overeenkomst tussen PfP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 22

Wijzingen van de voorwaarden


Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 23

De algemene voorwaarden worden bij aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever ter hand gesteld en zijn te raadplegen op de website van PfP www.peopleforplanet.com

 

 Hierna te noemen PfP


Artikel 1

Definities


In onze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

PfP: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever de wederpartij van PfP:.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2

Algemeen


1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/offerte/ overeenkomst tussen PfP en een opdrachtgever waarop PfP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover er van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Deze voorwaarden  zijn eveneens van toepassing op alle voortbouwende volgende overeenkomsten en rechtsverhoudingen met PfP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk  schriftelijk zijn overeengekomen.


4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-  of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PfP en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige  c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 1)).


Artikel 3

Aanbiedingen, offertes,aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst


1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.


2. De door PfP gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij anders aangegeven. PfP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd tenzij anders aangegeven.


3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PfP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij PfP anders aangeeft.


5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PfP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 2).


7. PfP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst


1. PfP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft PfP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PfP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan PfP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PfP zijn verstrekt heeft PfP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


4. PfP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien PfP is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PfP kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd kan PfP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


6. Opdrachtgever vrijwaart PfP voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. (zie ook Artikelsgewijze toelichting 3).


Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. PfP zal daarvan zo veel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed PfP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben zal PfP de opdrachtgever hierover te voren inlichten.


4. Indien een vast honorarium  is overeengekomen zal PfP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


5. In afwijking van lid zal PfP geen meerkosten in rekening kunnen brengen in dien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PfP kunnen worden toegerekend. ( zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 3).


Artikel 6

Contractsduur uitvoeringstermijn


1.De overeenkomst tussen PfP en een opdrachtgever wordt aan gegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


2. Is binnen de looptijd van de overkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever PfP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PfP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


3.Overschrijding van de termijn verplicht PfP niet tot enige schadevergoeding. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 3).


Artikel 7

Honorarium


1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waar in een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. 5 en 6 t/m van dit Artikel. Indien geen vast honorarium  wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 11 van dit Artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.


3. Indien geen vast honorarium  wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PfP, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.


5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek, in beginsel maandelijks,  in rekening worden gebracht.


6. Indien PfP met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief  overeenkomt is PfP niettemin gerechtigd kosten door te berekenen indien PfP kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering  de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.


7. Bovendien mag PfP het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen en dat wel verwachte hoeveelheid werk in zo danige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan PfP dat in redelijkheid niet van PfP mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.


8. PfP zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. PfP zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.


Artikel 8

Betaling


1.Betaling dient per bank te geschieden op een door PfP aan te geven bankrekeningnummer. Bij aanvaarding van de opdracht worden de materiaalkosten in rekening gebracht. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling geplaatst.


2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de afgesproken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke (handels-) rente. De rente over het opeisbare bedrag  zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


3. PfP heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken  in de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PfP kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. PfP kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door PfP geleverde zaken daar onder eventueel mede begrepen schetsen, tekeningen en enz. blijven eigendom van PfP totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met PfP gesloten overkomsten is nagekomen.


2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.


3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen  of doen gelden is opdrachtgever verplicht PfP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


4. Voor het geval dat PfP zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen  en geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PfP of door deze aan te wijzen derden om  al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PfP zich bevinden die zaken mede terug te nemen.


Artikel 10

Incassokosten


1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever in ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incasso kosten verschuldigd. De incasso kosten worden berekend overeenkomstig het Tarief Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.


2. Indien PfP hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 6).


Artikel 11

Onderzoek reclames


1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dien en door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PfP. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat PfP in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is zal PfP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


3. Indien het alsnog verrichten van de overgekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 15. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 7).


Artikel 12

Opzegging


1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.


2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft PfP recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies/bezettings-verlies tenzij  er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan PfP zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.


3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PfP, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PfP extra kosten met zich meebrengt worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 8).


Artikel 13

Opschorting en ontbinding


1. PfP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

Opdrachtgever de verplichting en uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst PfP ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval  er goede grond bestaat te vrezen  dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij  het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.


2. Voorts is PfP bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakoming niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PfP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


4 Indien PfP de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. PfP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 9).


Artikel 14

Teruggave ter beschikking gestelde zaken


1. Indien PfP aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat vrij van gebreken volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


2. Indien opdrachtgever om welke reden ook na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft PfP het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten waaronder de kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 15

Aansprakelijkheid


1. Indien PfP aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


2. Indien PfP aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid  betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van PfP in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.


3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PfP aan de overeenkomst te laten verantwoorden tenzij deze niet aan PfP toegerekend kunnen worden.; – redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


4. PfP is nimmer aansprakelijk  voor indirecte schade daaronder begrepen als gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PfP of zijn ondergeschikten. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 10).


Artikel 16

Risico overgang


1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 11).


Artikel 18

Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop PfP geen invloed kan uitoefenen doch waardoor PfP niet is staat is de verplichtingen na te komen.


3. PfP heeft ook het recht  zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert intreedt nadat PfP zijn verplichting had moeten nakomen.


4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


5. Voor zoveel PfP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk  zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen na het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt is PfP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 12).


Artikel 19

Monstermodellen


1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.


2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmeting en aanduiding  en eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn zonder dat het te leveren product daaraan behoeft  te beantwoorden.


Artikel 20

Geschillen


1. De rechter in de vestigingsplaats van PfP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PfP recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 13).


Artikel 21

Toepasselijk recht


1. Op elke overeenkomst tussen PfP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 22

Wijzingen van de voorwaarden


Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 23

De algemene voorwaarden worden bij aanvaarding van de opdracht aan de opdrachtgever ter hand gesteld en zijn te raadplegen op de website van PfP www.peopleforplanet.com

.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.